بسته های تخفیف کارمزد

چنانچه کاربر آنلاین کارگزاری حافظ هستید،با توجه به میزان امتیاز کسب شده از محل گردش معاملات روزانه ی خود میتوانید از بسته های تخفیف نقدی کارمزد بهره مند گردید.